Rapporteren over uw kind

Op geregelde tijdstippen zijn er info- en contactavonden voor ouders:

•Infoavonden per leerjaar of kleuterklas vinden plaats in de loop van de maand september.

•Individuele oudercontacten in de lagere school worden gepland bij het eerste rapport en in de loop van de maand mei.

•Individuele oudercontacten voor de kleuters:

      -februari: oudste kleuters van de eerste kleuterklas en 2dekleuterklas

      -begin maart: 3dekleuterklas en de peuters van de 1stekleuterklas.

•Soms nodigt de leerkracht, directeur of zorgcoördinator ouders uit voor overleg indien dit voor het kind belangrijk is.

Rapport

De leerlingen krijgen regelmatig een rapport mee naar huis.

Data worden bij het begin van het schooljaar meegedeeld.

Op dit rapport worden de vakken of vakonderdelen genoteerd plus het onderwerp en het doel waarnaar gepeild werd tijdens de toetsen.

Toetsen

Er worden toetsen gegeven om de vorderingen van uw kind in beeld te brengen:

   -om te zien wat uw kind reeds kan of geleerd heeft
   -om te zien wat uw kind nog niet kan en om het te kunnen bijwerken
   -om te zien welke ontwikkelingsmoeilijkheden of leermoeilijkheden uw kind heeft
   -om de leraar een beeld te geven over de vorderingen.

De toetsen worden georganiseerd naar:

   -de leraar toe, om zijn onderwijshandelen te kunnen richten
   -de kinderen toe, om hen te tonen wat zij wel of niet kunnen of kennen
   -de ouders toe, zodat zij die vorderingen thuis kunnen volgen.

Klastoetsen: dagelijks, wekelijks wordt getoetst in welke mate de kinderen de leerstof verwerkt hebben.

Diocesane proeven (interdiocesane voor het 4de en 6de leerjaar): deze toetsen zijn opgemaakt door een werkgroep van leraren en pedagogische begeleiders.

Deze toetsen worden in vele vrije scholen in Vlaanderen gebruikt. Ze betreffen de hoofdvakken rekenen en taal. Voor de rapporten kunnen de klastoetsen aangevuld worden met deze toetsen.

Diagnostische toetsen: om leerbedreigde kinderen op te vangen binnen de school en om te achterhalen waar kinderen struikelen in het leerproces, worden ook diagnostische toetsen opgemaakt en gegeven. Deze toetsen worden vooral gebruikt door de directeur, de taakleerkracht en het CLB. Ze zijn bedoeld als aanzet tot een degelijk behandelingsplan van de moeilijkheden. (Zie ook zorgverbreding)

De toetsen worden regelmatig ter inzage mee naar huis gegeven.

Spieken en/of laten spieken wordt gesanctioneerd.

Wij vragen u om rapporten en toetsen na te kijken en te ondertekenen.

Indien de controle van de ouders in het rapport, op toetsen of bij belangrijke berichten regelmatig ontbreekt, zullen de ouders voor een gesprek uitgenodigd worden.